Få overblik over dit fertilitetsforløb. Book et gratis rådgivningsmøde med en af vores rådgivere. Læs mere

Privatlivspolitik for kunder

Beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed har høj prioritet hos European Sperm Bank ApS ("ESB" eller "vi").

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger indeholder klare retningslinjer for, hvordan ESB behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores ydelser.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

European Sperm Bank ApS
CVR-nr. 27 50 63 72
Struenseegade 9, 2.
2200 Copenhagen N
Telefon: +45 38343600
Email: info@europeanspermbank.com
Databeskyttelsesrådgiver: dataprotection@europeanspermbank.com

Behandling af dine personoplysninger

Private købere og modtagere af donorsæd, herunder fra kendte donorer

Når du opretter en profil på ESB's hjemmeside, behandler vi dine kontaktoplysninger, oplysninger om din fødselsdato og om den klinik, hvor du planlægger at modtage fertilitetsbehandling. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne oprette og administrere din profil. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I forbindelse med dit køb på ESB's hjemmeside behandler vi dine kontaktoplysninger samt oplysninger om valgte donor(er), købshistorik, kreditkortoplysninger og behandlingssted. Dette sker for at kunne opfylde den aftale om køb af sæd (samt eventuelt oprettelse af depot), som du har indgået med os. Hvis du har anmodet om en "fysisk matching" med en donor, behandler vi også fotos af dig for at kunne gennemføre matchingen. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du vælger at blive genetisk matchet med en potentiel donor, behandler vi dine spytprøver eller blodprøver samt oplysninger om din etnicitet og dit helbred for at kunne udføre matchingen mellem dig og den potentielle donor. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Vi behandler endvidere oplysninger om dit CPR-nummer. Dette sker for entydigt at kunne identificere dig og overholde de krav om sporbarhed, der følger af vævslovgivningen.

Hvis der skulle opstå en utilsigtet hændelse hos dig eller dit barn, behandler ESB de helbredsoplysninger, du giver os, og som er indeholdt i din patientjournal, som vi modtager fra din praktiserende læge mv. Formålet med behandlingen er at undersøge den utilsigtede hændelse. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Fertilitetsklinikker mv.

I forbindelse med fertilitetsklinikker og andres professionelle kunders køb af sæddonationer via ESB's hjemmeside behandler vi kontaktoplysninger på den kontaktperson hos kunden, der har foretaget købet. Dette sker for at kunne kontakte kunden. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er, at vi skal kunne kontakte kunden i forbindelse med opfyldelsen af aftalen om levering af sæddonationer.

Kendte donorer

Man er såkaldt "kendt donor", hvis man stiller sin sæd til rådighed for kvinder (recipienter), der på forhånd har valgt fx en ven eller bekendt som donor. I dette tilfælde behandler vi dine kontaktoplysninger som kendt donor for at kunne sikre identifikation af dig og for at kunne overholde de krav til sporbarhed, der følger af lovgivningen. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Forud for videregivelsen af din sæddonation til den klinik, hvor recipienten skal insemineres, screener vi dig for infektionssygdomme og foretager en sædanalyse for at undersøge din sædkvalitet og sikre, at din sæddonation ikke udgør en smitterisiko for recipienten. Vi opbevarer og videregiver din sæddonation til recipienten for at opfylde den aftale, vi har indgået med recipienten og dig herom. Vi behandler desuden oplysninger om dit CPR-nummer for at kunne overholde de krav til sporbarhed, der følger af lovgivningen. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Deponenter

Hvis du ønsker at få deponeret din sæd (og dermed blive deponent), behandler vi dine kontaktoplysninger for at kunne sikre identifikation af dig og for at kunne overholde de krav til sporbarhed, der følger af lovgivningen. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Når du får foretaget en sædanalyse og/eller en screening for infektionssygdomme, behandler vi dine genetiske oplysninger og helbredsoplysninger for at kunne undersøge din sædkvalitet og sikre, at din sæddonation ikke udgør en smitterisiko for en senere modtager af din sæd (recipienten). Vi opbevarer og videregiver din sæddonation til den i deponentkontrakten navngivne/identificerede person, hvis du afgår ved døden, mens din sæd er deponeret hos os, og vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer for at kunne overholde de krav til sporbarhed, der følger af lovgivningen. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du har afgivet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Sædanalyse for privatkunder

I forbindelse med dit køb af en sædanalyse hos ESB behandler vi dine kontaktoplysninger, din købshistorik og kreditkortoplysninger for at kunne gennemføre købet. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler også dine genetiske oplysninger i form af din sædprøve for at kunne udføre sædanalyse samt dine helbredsoplysninger, hvis resultatet af din sædanalyse afslører sådanne oplysninger (fx nedsat sædkvalitet). Derudover behandler vi oplysninger om dit CPR-nummer, så vi kan sikre entydig identifikation af dig. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Donorbørn

Hvis din mor er blevet insemineret med sæd fra en ID release donor (tidligere kendt som en åben donor), og du som donorbarn kontakter ESB med henblik på at søge kontakt til din biologiske far, behandler vi dine kontaktoplysninger og de øvrige personoplysninger, som du måtte give os i den forbindelse. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at kunne kontakte dig i forbindelse med din anmodning

Under visse omstændigheder skal der foretages en faderskabstest for at sikre, at der er tale om din biologiske far. Dette indebærer, at vi skal tage en blod- eller spytprøve fra dig, hvorefter vi vil behandle dine genetiske oplysninger. Grundlaget herfor er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Besøgende på ESB's hjemmeside

Når du bruger ESB's hjemmeside behandler vi oplysninger om onlineidentifikatorer og om din navigation på hjemmesiden. Dette sker for at lave analyse og statistik over din og andre besøgendes brug af hjemmesiden. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan læse mere om vores legitime interesser i vores cookiepolitik.

Modtagere

Når du som kendt donor eller deponent skal screenes for infektionssygdomme, anvender vi databehandlere, herunder akkrediterede testlaboratorier til at teste for sygdomme mv. Medarbejderne hos testlaboratorierne er underlagt tavshedspligt og behandlingsgrundlaget for videregivelsen af dine genetiske oplysninger er det samtykke, som du har afgivet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Din deponerede eller donerede sæd videregives til recipienten og dennes behandlende fertilitetsklinik i henhold til den kontrakt, du har indgået med ESB. Grundlaget for videregivelsen af dine genetiske oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvis ESB skulle indstille sin virksomhed, videregives personoplysninger på donorer til et andet vævscenter for at sikre overholdelse af kravet om sporbarhed i § 11 i bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler.

Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger (f.eks. navn, CPR-nummer og/eller helbredsoplysninger og selve sæddonationen) kan overføres til dit eller recipientens behandlingssted eller et testlaboratorium beliggende i lande i eller uden for EU/EØS. Dette sker med henblik på at opfylde aftalen med dig, nationale myndighedskrav, for at kunne identificere dig, håndtere bivirkninger eller foretage screening. Medmindre Europa-Kommissionen har besluttet, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, er retsgrundlaget for overførslen den standardkontrakt, som ESB har med modtageren. Du kan se et eksempel på standardkontrakten her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

Vores databehandlere kan desuden overføre dine personoplysninger til deres underleverandører i USA eller andre (usikre) tredjelande. En sådan overførsel vil være baseret på EU-US Privacy Shield eller EU's standardkontrakt til overførsel af personoplysninger til tredjelande. Standardkontrakten kan tilgås her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DA.

Opbevaring af dine personoplysninger

  Kreditkortoplysninger Købshistorik Kontaktoplysninger Genetiske og helbredsoplysninger CPR-nummer Billede Online-identifikatorer
Købere af sæd 5 år* 30 år** 30 år** 30 år** 30 år** 1 år**** Ikke relevant
Kontaktpersoner hos klinikker Ikke relevant Ikke relevant 5 år* Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Deponenter 5 år* 5 år* 30 år** 30 år*** 30 år** Ikke relevant Ikke relevant
Kendte donorer Ikke relevant Ikke relevant 30 år** 30 år** 30 år** Ikke relevant Ikke relevant
Sædanalyse kunder 5 år* 5 år 5 år* 5 år* 5 år* Ikke relevant Ikke relevant
Donorbørn Ikke relevant Ikke relevant 5 år* 5 år* 5 år* Ikke relevant Ikke relevant
Besøgende på ESB's hjemmesider Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 2 år efter dit seneste besøg

 

* Vi sletter dine personoplysninger 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, hvor dit køb/henvendelse fandt sted.

** ESB er pålagt at opbevare alle dine personoplysninger, i minimum 30 år efter, at vi har afsendt din afgivne/indkøbte sæddonation.

*** Hvis vi ikke afsender din donation, og din sæddonation bliver destrueret, opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter destruktionen har fundet sted.

**** Vi sletter dit billede senest 1 år efter den fysiske matching har fundet sted.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/.

Hvis du ønsker at udøve en af ovenstående rettigheder, kan du kontakte ESB på dataprotection@europeanspermbank.com.

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders hjemmesider eller praksis med hensyn til indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse ejernes persondatapolitik og andre relevante politikker.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:
dataprotection@europeanspermbank.com

Ændring af personoplysninger mv

Hvis du ønsker at opdatere, ændre eller slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, ønsker at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com.

Klager

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os pr. e-mail, telefon eller brev som angivet ovenfor i afsnit 1. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K på dt@datatilsynet.dk.

Version
QM POL03-02 Privatlivspolitik for Kunder_20Feb2019